ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden BeCOH vzw

1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2. Onze offerte is vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke goedkeuring van de offerte. Goedkeuring wordt kenbaar gemaakt door bijhorend voorstel getekend terug te bezorgen of via een bestelbon die naar bijhorend voorstel refereert.

3. Onze prijzen zijn exclusief BTW (21 %). Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomsten wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen en in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

4. Betalingsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand.
In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten t.b.v. 10 % alsmede een schadevergoeding van 10% (met een minimum van € 50 en onder voorbehoud van vermeerdering ingevolge hogere kosten) verschuldigd.

5. Geschillen
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van onze vereniging behoren.

6. Een eenmaal gegeven en bevestigde order kan door de opdrachtgever niet worden herroepen of gewijzigd zonder onze schriftelijke goedkeuring. In geval van annulering is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van de prijs van het offertebedrag.

7. Alle werkzaamheden en opdrachten uitgevoerd door BeCOH vzw houden een middelenverbintenis in en geen resultaatverbintenis.
De aansprakelijkheid van BeCOH vzw, haar ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers, is uitgesloten voor elk verlies of schade, veroorzaakt of ontstaan ten gevolge van een foutieve of nalatige uitvoering, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout. De opdrachtgever is op zijn terrein(en) verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers en van de apparatuur van BeCOH vzw, haar ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers.

8. Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeCOH vzw zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen op derden.